jap-pol

Zatrudnienie Japończyka na „Zwiedzaj i pracuj” w Polsce

Program „Zwiedzaj i pracuj” działający od zeszłego roku pomiędzy Polską a Japonią pozwala na roczny wyjazd młodym obywatelom obu tych krajów w celach wypoczynkowych, a także na podjęcie pracy dorywczej w celu sfinansowania pobytu i podróżowania. W tym artykule postaramy się wyjaśnić zasady, jakie obowiązują polskiego pracodawcę przy zatrudnianiu Japończyka przebywającego w Polsce z tym rodzajem wizy.

Zezwolenie na pracę

Wiza wydawana uczestnikowi tego programu, zgodnie z treścią podpisanego porozumienia między rządami Polski i Japonii, zezwala „na podjęcie zatrudnienia bez uzyskania zezwolenia na pracę o charakterze dodatkowym w stosunku do pobytu wypoczynkowego, w celu uzupełnienia zasobów finansowych przeznaczonych na podróż, zgodnie z przepisami prawnymi Państwa przyjmującego.” Oznacza to, że można bez problemu zatrudnić taką osobę, pod warunkiem, że nie będzie to praca w pełnym wymiarze godzin.

Ubezpieczenia społeczne

Uczestnicy Programu, którzy na obszarze RP podejmą pracę na podstawie umowy o pracę, są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.
Takimi ubezpieczeniami są także obowiązkowo objęte osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Pracownicy podlegają też obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu i chorobowemu, a zleceniobiorcy ubezpieczeniu wypadkowemu.
Obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu nie podlegają zleceniobiorcy będący równocześnie uczniami szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do czasu ukończenia 26 lat.
Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.
Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika składek, czyli w przypadku umowy o pracę do pracodawcy, a w przypadku umowy zlecenia do zleceniodawcy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Niezależnie od wykupienia przez uczestnika Programu komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego przed przybyciem na terytorium RP, w przypadku podjęcia pracy przez uczestnika Programu, jego pracodawca ma obowiązek objęcia nowoprzyjętego pracownika ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu zgłasza go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a następnie co miesiąc odprowadza od dochodów pracownika składkę na ubezpieczenie zdrowotne do NFZ. Za osoby wykonujące pracę na umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług składkę odprowadza zleceniodawca.

Podatki

W przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę, pracodawca występuje o nadanie pracownikowi numeru NIP, a następnie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy pracownika, wydając mu stosowne dokumenty, tj. PIT 11 i roczny PIT 37.
W przypadku innej umowy niż umowa o pracę, pracodawca odprowadza zryczałtowany podatek od przychodu pracownika.
Jeżeli obywatel Japonii przebywa w Polsce dłużej niż przez 183 dni w roku podatkowym, obowiązany jest on do rozliczenia podatku dochodowego w Polsce za ten rok, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Japonią.
źródło: Ambasada RP w Tokio