Jak nie pomylić piwa z budynkiem, czyli słowa z angielskiego gairaigo 外来語

W języku japońskim istnieje mnóstwo słów zapożyczonych z języka angielskiego zwanych gairaigo (jap. 外来語, dosłownie „słowa, które przybyły z zewnątrz”), co może być bardzo wygodne i przydatne, gdy nie znamy japońskich słówek. Należy jednak pamiętać, że wymowa angielskich słów w japońskim jest ustalona tak, aby można było ją zapisać sylabariuszem katakaną i jeśli chcemy być zrozumiani przez rozmówcę, należy tej wymowy się trzymać. W przeciwnym wypadku możemy pomylić „budynek” (biru) z „piwem” (biiru)!

Przygotowaliśmy tabelkę z wybranymi słówkami gairaigo:

konpyuta ko n pyuu ta computer komputer
terebi te re bi television telewizja
terehonkado te re ho n kaa do telephone card karta telefoniczna
karenda ka re n daa calendar kalendarz
rannpu ra n pu lamp lampa
CD shii di CD CD
sutsu suu tsu suit ubranie, garnitur
daietto da ie tto diet dieta
shito shii to seat siedzenie
sutanpu su ta n pu stamp znaczek
suchuwadesu su chu wa a de su stewardess stewardesa
car kaa car samochód
ato aa to art sztuka
icecream a i su ku rii mu ice cream lody
key kii key klucz, klawisz
 kiosuku ki o su ku kiosk kiosk
sa-bisu saa bi su service serwis
market2 ma ke tto market rynek, sklep
feeling fi ri n gu feeling uczucie
mitingu mii ti n gu meeting spotkanie
mo-teru mo o te ru motel motel
chikudansu chii ku  da n su cheek-to-cheek dancing taniec twarz przy twarzy
chizubaga chii zu baa gaa cheeseburger cheeseburger
tsudoanokuruma tsuu do a no kuruma two-door car dwudrzwiowy samochód
tishatsu ti sha tsu T-shirt T-shirt
toire to i re toilet toaleta, wc
 nokomento noo ko me n to no comment bez komentarza
ne-mu nee mu name imię
naifu na i fu knife nóż
nekutai ne ku ta i necktie krawat
nomoa noo mo a no more nigdy więcej
pati paa tii party przyjęcie, impreza
bi-ru bii ru beer piwo
biru bi ru building budynek
ladyfirst re dii  faa su to ladie’s first panie przodem
fastfood faa su to  fuu do fast food fast food
harddisk haa do  di su ku hard disk twardy dysk
heart haa to heart serce