Nazwy państw (Katakana)

 

Nazwy państw: Chiny, Taiwan, Hong-Kong i Korea zapisywane są w znakach kanji.

Inne nazwy, np.: Niemcy, Francja, Rosja, Ameryka i również Polska mają przypisane znaki kanji, ale powszechnie zapisuje się je katakaną.

BELGIA- (be ru gi i)

AUSTRIA- (oo su to ri a)

HISZPANIA- (su pe i n)

GRECJA- (gi ri shi a)

TURCJA- (to ru ko)

DANIA- (den ma a ku)

SZWECJA- (su ue e de n)

ROSJA- (ro shi a)

HOLANDIA- (o ra n da)

SŁOWACJA- (su ro ba ki a)

SŁOWENIA- (su ro be  ni a)

IRLANDIA- (a i ru ra n do)

EGIPT- (e ji pu to)

ALGIERIA- (a ru je ri a)

ETIOPIA- (e chi o pi a)

AMERYKA- (a me ri ka)

KANADA- (ka na da)

ARGENTYNA- (a ru ze n chi n)

WENEZUELA- (be ne zu e ra)

MEKSYK- (me ki shi ko)

INDIE- (in do)

WIETNAM- (be to na mu)

TAJLANDIA- (ta i)

MALEZJA- (ma re e shi a)

AUSTRALIA- (oo su to ra ri a)